контакти

Наше під­при­єм­ство виро­бляє і реа­лі­зує оптом і дрі­бним оптом моло­ді­жні чоло­ві­чі паль­то з нату­раль­них тка­нин і
суча­сні чоло­ві­чі кур­тки, у нас вели­кий асор­ти­мент моде­лей і пов­но­мір­на гра­да­ція розмірів.

Для нових клі­єн­тів лояль­ні умо­ви замов­ле­н­ня міні­маль­ної пар­тії-вітри­ни. Для вели­ких і постій­них замов­ни­ків можли­вість пер­со­наль­но­го моде­лю­ва­н­ня та ада­пта­ції моде­лі до місце­во­го ринку.

Поспі­шай­те зро­би­ти вигі­дне замов­ле­н­ня асор­ти­мен­ту для май­бу­тньо­го сезо­ну. Своє­ча­сний замов­ле­н­ня це гаран­тія вигі­дної ціни і своє­ча­сно­го отри­ма­н­ня необ­хі­дної кіль­ко­сті, а зна­чить успі­шної торгівлі.

Замов­ле­н­ня фор­му­ю­ться в робо­чий час, від­прав­ка по містах Укра­ї­ни про­тя­гом двох днів при наяв­но­сті на скла­ді необ­хі­дно­го асор­ти­мен­ту. У вели­кі міста та обла­сні цен­три Київ, Дні­про, Оде­са та інші, достав­ка нашої про­ду­кції як пра­ви­ло швидше.

Купуй­те вигі­дно і опе­ра­тив­но чоло­ві­чі кур­тки і паль­та укра­їн­сько­го виро­бни­цтва від тор­го­вої мар­ки Danstar!

Danstar чоловічі куртки і пальта
Для замовлень оптом
Зимові куртки Danstar
Верх