Чоловічий одяг. Купити чоловічі куртки.

Filter

Які­сні, суча­сні кур­тки від Укра­їн­сько­го виро­бни­ка. У наших кур­тках хоро­ша посад­ка і від­по­від­ність роз­мі­рам. Широ­кий модель­ний ряд чоло­ві­чо­го верх­ньо­го одя­гу, а також асор­ти­мент кольо­ру і фактур базо­вих мате­рі­а­лів. Моде­лі чоло­ві­чих кур­ток роз­ро­бля­ю­ться на вла­сній базі кон­стру­ктор­сько­го від­ді­лу та дизайн-бюро. Зав­дя­ки сво­їй виро­бни­чій базі, а також вигі­дним кана­лам поста­ча­н­ня мате­рі­а­лів, ми про­по­ну­є­мо від­мін­ну якість і кра­щу ціну на ринку!

Чоло­ві­чий одяг. Паль­то і куртки.

Ми про­по­ну­є­мо які­сний товар, автор­ський дизайн, про­фе­сій­ну техно­ло­гію і вигі­дну ціну!

Постій­но онов­лю­ва­ний модель­ний ряд.
Кон­троль яко­сті мате­рі­а­лів і пошиття.
Які­сна фур­ні­ту­ра та оздоблення.
Гар­на посад­ка, роз­мі­ри 46–60.

Паль­та та кур­тки оптом та вро­з­дріб від виробника.

Наше під­при­єм­ство виро­бляє і реа­лі­зує оптом і дрі­бним оптом суча­сні чоло­ві­чі кур­тки висо­кої яко­сті за вигі­дни­ми ціна­ми, у нас вели­кий асор­ти­мент моде­лей і пов­но­мір­на гра­да­ція роз­мі­рів. Для нових клі­єн­тів вигі­дні умо­ви замов­ле­н­ня міні­маль­ної партії-вітрини.

Для вели­ких замов­ни­ків можли­вість попе­ре­дньо­го замов­ле­н­ня по моде­лям і роз­мі­ра­ми з ура­ху­ва­н­ням кольо­ру і обробки.

Пра­цюй­те з нами в новий сезон!

Верх